Stylesheet style.css not found, please contact the developer of "arctic" template.

TSS

(return to Abbreviations for AssyriologyTransliteration workshop)

 • TSS 1 — P010700 — Edzard 1976, 169; EDATS p. 4 (18) no. 121
 • TSS 2 — P010701 — Edzard 1976, 169; Visicato 1991, 357f.; EDATS p. 4 (25) no. 176
 • TSS 3 — P010702 — Edzard 1976, 169; EDATS p. 3 (1) no. 63
 • TSS 4 — P010703 — Edzard 1976, 169; EDATS p. 4 (29)
 • TSS 7 — P010704 — Edzard 1976, 169; Visicato 1991, 352f.; EDATS Nr. 9
 • TSS 8 — P010705 — Edzard 1976, 169; Visicato 1991, 357f.; EDATS p. 4 (25) no. 174
 • TSS 9 + 127 — P010706 — Edzard 1976, 169; 172; EDATS p. 4 (18) no. 136
 • TSS 14 — P010707 — Edzard 1976, 169; EDATS p. 4 (18) no. 123
 • TSS 15 — P010708 — Edzard 1976, 169; EDATS p. 4 (25) no. 179
 • TSS 24 — P010709 — Edzard 1976, 169; EDATS p. 4 (22)
 • TSS 28 — P010710 — Edzard 1976, 169; EDATS p. 4 (22)
 • TSS 31 — P010711 — Edzard 1976, 169; EDATS S.4 (27)
 • TSS 38 — P010712 — Edzard 1976, 169; EDATS p. 3 (3)
 • TSS 40 — P010713 — Edzard 1976, 169; EDATS p. 3 (15)
 • TSS 43 — P010714 — Edzard 1976, 169; EDATS p. 4 (30)
 • TSS 44 — P010715 — Farber 1974, 196; Edzard 1976, 169; EDATS p. 4 (23)
 • TSS 45 — P010716 — Edzard 1976, 169; EDATS p. 3 (17); BS 181
 • TSS 46 — P010717 — OIP 99, p. 39; Krebernik OBO 160/1, p. 331f. Civil Fs. Reiner, 38; Sjoeberg Fs. Oelsner (unp.)
 • TSS 47 — P010718 — Edzard 1976, 169; EDATS p. 4 (29)
 • TSS 48 — P010719 — Edzard 1976, 170; EDATS p. 3 (5)
 • TSS 49 — P010720 — Edzard 1976, 170; EDATS p. 3 (17); BS 212
 • TSS 50 — P010721 — Gelb 1960; Guitel 1963; Edzard 1976, 170; 179; Powell 1976, 432ff.; Friberg 1982, 116f.
 • TSS 51 — P010722 — Edzard 1976, 170; Powell 1976, 436 fn. 19
 • TSS 52 — P010723 — Edzard 1976, 170; EDATS p. 4 (18) no. 158
 • TSS 53 — P010724 — Edzard 1976, 170; EDATS p. 3 (16) no. 88
 • TSS 56 — P010725 — Edzard 1976, 170; EDATS p. 3 (4)
 • TSS 58 — P010726 — Edzard 1976, 170; EDATS p. 3 (1) no. 17
 • TSS 59 — P010727 — Edzard 1976, 170; EDATS p. 3 (2)
 • TSS 60 — P010728 — Edzard 1976, 170; EDATS p. 3 (15)
 • TSS 64 — P010729 — Edzard 1976, 170; EDATS p. 4 (18) no. 118
 • (N)TSS 65 + 159 + 178 + 974 — P010485 — Edzard 1976, 165; 170; Visicato 1991, 348ff.; EDATS p. 3 (1) no. 20-21
 • TSS 66 — P010730 — SR 24; ELTS 102
 • TSS 67 — P010731 — Edzard 1976, 171
 • TSS 70 — P010732 — Edzard 1976, 171; EDATS S.4 (27)
 • TSS 77 — P010733 — Edzard 1976, 171; Powell 1976, 431f.
 • TSS 78 — P010734 — Edzard 1976, 171; EDATS p. 3 (1) no. 46
 • TSS 79 + 80 — P010735 — van Dijk 1964, 34; OIP 99, p. 39; 84; 85; 86; 91. - Krecher 1978b, 157; Lambert 1991, 305; Krebernik OBO 160/1, p. 322; 332
 • TSS 80 — P010736
 • TSS 81 — P010737 — Powell 1976, 436 fn. 19; EDATS p. 3 (3)
 • TSS 86 — P010738 — Edzard 1976, 171; EDATS p. 3 (1) no. 1
 • TSS 89 — P010739 — Edzard 1976, 171; EDATS p. 3 (15)
 • TSS 90 — P010740 — Edzard 1976, 171; EDATS p. 3 (14)
 • TSS 91 — P010741 — Edzard 1976, 171; Powell 1976, 436 fn. 19; EDATS p. 3 (16) no. 108
 • TSS 93 — P010742 — Edzard 1976, 171; EDATS p. 3 (1) no. 47
 • TSS 98 — P010743 — Edzard 1976, 171; EDATS p. 3 (15)
 • TSS 100 — P010744 — Edzard 1976, 171; Pomponio 1984; EDATS p. 3 (16) no. 72
 • TSS 101 — P010746 — Edzard 1976, 171; EDATS p. 3 (16) no. 82
 • TSS 102 — P010747 — Edzard 1976, 171; Pomponio 1984; EDATS p. 3 (16) no. 69
 • TSS 104 — P010748 — Edzard 1976, 171; EDATS p. 4 (18) no. 133
 • TSS 106 — P010749 — Edzard 1976, 171; EDATS p. 4 (18) no. 154
 • TSS 107 — P010750 — Edzard 1976, 171; EDATS p. 4 (18) no. 120
 • TSS 112 — P010751 — Edzard 1976, 171; EDATS p. 3 (16) no. 92
 • TSS 113 — P010752 — Edzard 1976, 172; Edzard 1979, 164; Visicato 1991, 357f.- EDATS p. 4 (25) no. 175
 • TSS 115 — P010753 — Edzard 1976, 172; EDATS p. 4 (18) no. 137
 • TSS 119 — P010754 — Edzard 1976, 172; EDATS p. 4 (30)
 • TSS 119bis (pl. LX) — P010755 — Edzard 1976, 172
 • TSS 124 — P010756
 • TSS 126 — P010757 — OIP 99, p. 39f.; 84; 91; Krecher 1978b, 157; Krecher 1992, 303
 • TSS 127 — P010758
 • TSS 130 — P010759 — Edzard 1976, 172; Visicato 1991, 356f.; EDATS p. 3 (1) no. 30
 • TSS 131 — P010760 — Edzard 1976, 172; EDATS p. 4 (18) no. 171
 • TSS 133 — P010761 — Edzard 1976, 172; EDATS p. 3 (16) no. 110
 • TSS 134 — P010762 — Edzard 1976, 172; EDATS p. 4 (18) no. 169
 • TSS 135 — P010763 — Edzard 1976, 172; EDATS p. 3 (4)
 • TSS 150 — P010764 — Edzard 1976, 172; EDATS p. 3 (1) no. 10
 • TSS 158 — P010765 — Edzard 1976, 172; Visicato 1991, 350ff.; EDATS p. 3 (1) no. 28
 • TSS 159 — P010766
 • TSS 160 — P010767 — Edzard 1976, 172; EDATS p. 3 (1) no. 54
 • TSS 164 — P010768 — Edzard 1976, 172; Visicato 1991, 353; EDATS p. 3 (1) no. 33
 • TSS 170 — P010769
 • TSS 170B — P010770 — Falkenstein 1951, 19; Biggs 1966, 41; van Dijk 1967, 238; OIP 99, p. 37; 38; 40f.; 91; Mander 1979; Pettinato 1979; Krebernik 1984; Michalowski 1985, 222f.; Cavigneaux 1995, 80-84; Krebernik OBO 160/1, p. 318
 • TSS 173 — P010771 — Edzard 1976, 172; EDATS p. 4 (18) no. 151
 • TSS 181 — P010772 — Edzard 1976, 172; EDATS p. 4 (25) no. 172
 • TSS 188 — P010773 — Edzard 1976, 172; Powell 1976, 436 fn. 19
 • TSS 190 — P010774 — Edzard 1976, 172. – Damerow - Englund 1987, 149 fn. 15, MEE 3, 72 * TSS 193 — P010775 * TSS 194 — P010776 — OIP 99, p. 41; Alster 1991-92 * TSS 209 — P010777 — Edzard 1976, 172; EDATS p. 3 (1) no. 52 * TSS 210 — P010778 — Edzard 1976, 173; EDATS p. 3 (1) no. 53 * TSS 212 — P010779 — Edzard 1976, 173; EDATS p. 4 (22) * TSS 222 — P010780 — Edzard 1976, 173; EDATS p. 4 (18) no. 138 * TSS 230 — P010781 — Edzard 1976, 173; Visicato 1991, 352f.; EDATS p. 3 (16) no. 98 * TSS 237 — P010782 — Edzard 1976, 173; Visicato 1991, 352; 356f.; EDATS p. 3 (1) no. 31 * TSS 242 — P010783 — Edzard 1976, 173; Powell 1976, 436 fn. 19; Pettinato 1977; EDATS p. 3 (16) no. 113 * TSS 245 — P010784 — Edzard 1976, 173; Powell 1976, 436 fn. 19; EDATS p. 3 (17); BS 185 * TSS 247 — P010785 — Edzard 1976, 173; EDATS p. 3 (2) * TSS 249 — P010786 — Edzard 1976, 173; EDATS p. 3 (17); BS 194 * TSS 251 — P010787 — Edzard 1976, 173; Powell 1976, 436 fn. 19; EDATS p. 3 (9) * TSS 253 — P010788 — Edzard 1976, 173; EDATS p. 4 (22) * TSS 258 — P010789 — Edzard 1976, 173 * TSS 260 — P010790 — Edzard 1976, 173; Powell 1976, 436 fn. 19; EDATS p. 3 (14) * TSS 261 — P010791 — Edzard 1976, 174; EDATS p. 3 (1) no. 34 * TSS 263 — P010792 — Edzard 1976, 174; EDATS p. 3 (5) * TSS 264 — P010793 * TSS 269 — P010794 * TSS 271 — P010795 — OIP 99, p. 41 * TSS 274 — P010796 — Edzard 1976, 174; EDATS p. 3 (16) no. 111 * TSS 290 — P010797 — Edzard 1976, 174; EDATS S.4 (27) * TSS 292 — P010798 — = NTSS 292; Edzard 1976, 167; 174; EDATS p. 3 (17); BS 209 * TSS 294 — P010799 * TSS 302 — P010800 — Edzard 1976, 174; EDATS p. 3 (17); 14 * TSS 303 — P010801 — Edzard 1976, 174; EDATS p. 3 (9) * TSS 307 — P010802 — Edzard 1976, 174; EDATS p. 4 (30) * TSS 308 — P010803 — Edzard 1976, 174; EDATS p. 3 (4) * TSS 327 — P010804 * TSS 344 — P010805 — Edzard 1976, 174; EDATS p. 4 (18) no. 131 * TSS 348 — P010806 — Edzard 1976, 174; EDATS p. 3 (8) * TSS 362 — P010807 — Edzard 1976, 174; EDATS p. 4 (18) no. 168 * TSS 363 — P010808 — Edzard 1976, 174; EDATS p. 3 (6) * TSS 368 — P010809 — Edzard 1976, 174; EDATS p. 3 (9) * TSS 369 — P010810 — Edzard 1976, 174; Visicato 1992; EDATS p. 4 (24) * TSS 382 — P010811 — Edzard 1976, 174; EDATS p. 3 (3) * TSS 385 — P010812 — Edzard 1976, 174; EDATS p. 4 (22) * TSS 387 — P010813 — Edzard 1976, 174; EDATS p. 3 (15) * TSS 395 — P010814 — Edzard 1976, 174; EDATS p. 3 (3) * TSS 400 — P010815 — Edzard 1976, 175; EDATS p. 3 (1) no. 8 * TSS 401 — P010816 — Edzard 1976, 175; EDATS p. 3 (8) * TSS 411 — P010817 — Edzard 1976, 175; EDATS p. 3 (7) * TSS 415 — P010818 — Edzard 1976, 175; Visicato 1992; EDATS p. 4 (24) * TSS 420 — P010819 — Edzard 1976, 175 * TSS 422 — P010820 — Edzard 1976, 175; EDATS p. 3 (6) * TSS 423 — P010821 — Edzard 1976, 175; EDATS p. 3 (9) * TSS 424 — P010822 — Edzard 1976, 175; EDATS p. 4 (24) * TSS 430 — P010823 — Edzard 1976, 175; EDATS p. 4 (24) * TSS 433 — P010824 — Edzard 1976, 175; EDATS p. 4 (30) * TSS 442 — P010825 — Edzard 1976, 175; EDATS p. 3 (1) no. 41 * TSS 453 — P010826 — EDATS p. 4 (22) * TSS 456 — P010827 — Edzard 1976, 175; EDATS p. 3 (3) * TSS 463 — P010828 — Edzard 1976, 175; EDATS p. 3 (16) no. 99 * TSS 465 — P010829 — Edzard 1976, 175; EDATS p. 3 (15) * TSS 467 — P010830 — Edzard 1976, 175; EDATS p. 3 (17); BS 216 * TSS 479 — P010831 — Edzard 1976, 175; EDATS p. 3 (2) * TSS 480 — P010832 — Edzard 1976, 176; EDATS p. 3 (2) * TSS 482 — P010833 — Edzard 1976, 176; EDATS p. 3 (16) no. 101 * TSS 483 — P010834 — Edzard 1976, 176; EDATS p. 3 (3) * TSS 484 — P010835 — Edzard 1976, 176; EDATS p. 3 (2) * TSS 486 — P010836 — Edzard 1976, 176; EDATS p. 3 (16) no. 87 * TSS 494 — P010837 — Edzard 1976, 176; EDATS p. 3 (1) no. 7 * TSS 498 — P010838 — Edzard 1976, 176; EDATS p. 4 (18) no. 159 * TSS 499 — P010839 — Edzard 1976, 176; EDATS p. 4 (22) * TSS 501 — P010840 — Edzard 1976, 176; EDATS p. 3 (17); BS 206 * TSS 503 — P010841 — Edzard 1976, 176; EDATS p. 3 (9) * TSS 506 — P010842 — Edzard 1976, 176; EDATS p. 3 (16) no. 109 * TSS 515 — P010843 — Edzard 1976, 176; EDATS p. 3 (15) * TSS 521 — P010844 — Edzard 1976, 177; Visicato 1991, 355f.; EDATS p. 3 (16) no. 75 * TSS 522 — P010845 — Edzard 1976, 177; EDATS p. 4 (27) * TSS 524 — P010846 — Edzard 1976, 177; EDATS p. 4 (27) * TSS 525 — P010847 — Edzard 1976, 177; EDATS p. 3 (17); BS 214 * TSS 526 — P010848 — Edzard 1976, 177; Visicato 1991, 355f.; EDATS p. 3 (16) no. 76 * TSS 532 — P010849 — Edzard 1976, 177; EDATS p. 4 (18) no. 152 * TSS 536 — P010850 — Edzard 1976, 177; EDATS p. 4 (22) * TSS 548 — P010851 — Edzard 1976, 177; EDATS p. 4 (22) * TSS 554 — P010852 — Edzard 1976, 177; Powell 1976, 436 fn. 19; EDATS p. 3 (17); BS 203 * TSS 557 — P010853 — Edzard 1976, 177; EDATS p. 3 (6) * TSS 558 — P010854 — Edzard 1976, 177; EDATS p. 3 (6) * TSS 567 — P010855 — Edzard 1976, 177; EDATS p. 4 (25) no. 178 * TSS 568 — P010856 — Edzard 1976, 177; EDATS p. 3 (16) no. 100 * TSS 570 — P010857 — Edzard 1976, 177; Pomponio 1991; EDATS p. 3 (1) no. 18 * TSS 572 — P010858 — Edzard 1976, 177; EDATS p. 3 (3) * TSS 574 — P010859 — Edzard 1976, 177; EDATS p. 3 (17); BS 183 * TSS 597 — P010860 — Edzard 1976, 177; EDATS p. 3 (15) * TSS 604 — P010861 — Edzard 1976, 178; EDATS p. 3 (4) * TSS 605 — P010862 — Edzard 1976, 178; EDATS p. 4 (22) * TSS 613 — P010863 — Edzard 1976, 178; Powell 1976, 436 fn. 19; EDATS p. 3 (17); BS 205 * TSS 614 — P010864 — Edzard 1976, 178; EDATS p. 3 (3) * TSS 615 — P010865 — Edzard 1976, 178; EDATS p. 3 (3) * TSS 618 — P010866 — EDATS p. 4 (25) no. 180 * TSS 619 — P010867 — Edzard 1976, 178; Powell 1976, 436 fn. 19; EDATS p. 3 (9) * TSS 622 — P010868 — Edzard 1976, 178; EDATS p. 4 (27) * TSS 627 — P010869 — Edzard 1976, 178; Visicato 1992; EDATS p. 4 (24) * TSS 629 — P010870 — Edzard 1976, 178; EDATS p. 3 (9) * TSS 630 — P010871 — Edzard 1976, 178; EDATS p. 3 (9) * TSS 632 — P010872 — Edzard 1976, 178 * TSS 635 — P010873 — Edzard 1976, 178; EDATS p. 3 (10) * TSS 644 — P010874 — Edzard 1976, 178; EDATS p. 4 (30) * TSS 645 — P010875 — Edzard 1976, 178; EDATS p. 3 (16) no. 83 * TSS 648 — P010876 — Edzard 1976, 178; Powell 1976, 436 fn. 19; Damerow - Englund 1987, 151 fn. 33; EDATS p. 3 (3) * TSS 649 — P010877 — Edzard 1976, 178; Powell 1976, 436 fn. 19; EDATS p. 3 (11) * TSS 662 — P010878 — Edzard 1976, 178; EDATS p. 4 (22) * TSS 664 — P010879 — Edzard 1976, 178; EDATS p. 4 (22) * TSS 667 — P010880 — Edzard 1976, 178; EDATS p. 3 (1) no. 32 * TSS 668 — P010881 — Edzard 1976, 178; EDATS p. 4 (18) no. 148 * TSS 671 — P010882 — Gelb 1960; Guitel 1963; Edzard 1976, 170; 179; Powell 1976, 432ff.; Friberg 1982, 116f. * TSS 679 — P010884 — Edzard 1976, 179; EDATS p. 4 (22) * TSS 684 — P010885 — Edzard 1976, 179; EDATS p. 3 (1) no. 55 * TSS 704 — P010886 — Edzard 1976, 179; EDATS p. 4 (18) no. 149 * TSS 712 — P010887 — Edzard 1976, 179 * TSS 715 — P010888 — Edzard 1976, 179; EDATS p. 3 (3) * TSS 723 — P010889 — Edzard 1976, 179; EDATS p. 3 (1) no. 64 * TSS 725 — P010890 — Edzard 1976, 179; Powell 1976, 436 fn. 19; EDATS p. 3 (7) * TSS 732 — P010891 — Edzard 1976, 179; EDATS p. 3 (8) * TSS 736 — P010892 — Edzard 1976, 179; Visicato 1992; EDATS p. 4 (24) * TSS 748 — P010893 — Edzard 1976, 179; Powell 1976, 436 fn. 19; EDATS p. 4 (24) * TSS 750 — P010894 — Edzard 1976, 179; EDATS p. 3 (6) * TSS 751 — P010895 — Edzard 1976, 179; EDATS p. 3 (7) * TSS 752 — P010896 — Edzard 1976, 179; EDATS p. 4 (24) * TSS 753 — P010897 — Edzard 1976, 179; EDATS p. 3 (9) * TSS 757 — P010898 — Edzard 1976, 179; EDATS p. 3 (15) * TSS 758 — P010899 — Edzard 1979; Powell 1976, 436 fn. 19; EDATS p. 3 (16) no. 114 * TSS 763 — P010900 — Edzard 1976, 180; EDATS p. 3 (8) * TSS 764 — P010901 — Edzard 1976, 180; EDATS p. 4 (30) * TSS 765 — P010902 — Edzard 1976, 180; EDATS p. 3 (17); BS 210 * TSS 775 — P010903 — Edzard 1976, 180; Powell 1976, 436 fn. 19; EDATS p. 3 (3) * TSS 780 — P010904 — Edzard 1976, 180; Powell 1976, 436 fn. 19; EDATS p. 3 (17); BS 204 * TSS 782 — P010905 — Jacobsen 1957, 121 fn. 67; Edzard 1976, 180; EDATS p. 3 (15) * TSS 783 — P010906 — Edzard 1976, 180; EDATS p. 3 (17); BS 191 * TSS 794 — P010907 — Edzard 1976, 180; Visicato 1991, 357f.; EDATS p. 4 (25) no. 177 * TSS 820 — P010908 — Edzard 1976, 180; EDATS p. 4 (30) * TSS 821 — P010909 — Edzard 1976, 180; EDATS p. 3 (1) no. 48 * TSS 823 — P010910 — Edzard 1976, 180 * TSS 826 — P010911 — Edzard 1976, 180; EDATS p. 4 (30) * TSS 827 — P010912 — Edzard 1976, 180; EDATS p. 3 (4) * TSS 828 — P010913 — Edzard 1976, 180; Powell 1976, 436 fn. 19; EDATS S.4 (26) * TSS 832 — P010914 — Edzard 1976, 180; EDATS p. 3 (16) no. 90 * TSS 834 — P010915 — Edzard 1976, 180; Visicato 1991, 354f.; EDATS p. 3 (14) * TSS 835 — P010916 — Edzard 1976, 181 * TSS 837 — P010917 — Edzard 1976, 181; EDATS p. 3 (1) no. 66 * TSS 842 — P010918 — Edzard 1976, 181; EDATS p. 3 (3) * TSS 845 — P010919 * TSS 846 — P010920 — OIP 99, p. 41; incorrect 845 in TSS (OBO 160/1, 359) * TSS 860 — P010921 — Edzard 1976, 181; EDATS p. 3 (3) * TSS 861 — P010922 — Edzard 1976, 181; EDATS p. 3 (9) * TSS 864 — P010923 — Edzard 1976, 181; EDATS p. 4 (22) * TSS 869 — P010924 — Edzard 1976, 181; EDATS p. 4 (28) * TSS 873 — P010925 — Edzard 1976, 181; EDATS p. 4 (27) * TSS 876 — P010926 — Edzard 1976, 181 * TSS 877 — P010927 — Edzard 1976, 181; EDATS p. 3 (3) * TSS 878 — P010928 — Edzard 1976, 181; EDATS p. 4 (28) * TSS 881 — P010929 — Edzard 1976, 181; EDATS p. 3 (15) * TSS 882 — P010930 — Edzard 1976, 181; EDATS p. 3 (2) * TSS 886 — P010931 — Edzard 1976, 181; EDATS p. 3 (9) * TSS 894 — P010932 — Edzard 1976, 181; EDATS p. 3 (17); BS 190 * TSS 895 — P010933 — Edzard 1976, 181; Edzard 1979, 164; EDATS p. 4 (22) * TSS 897 — P010934 — Edzard 1976, 181; EDATS p. 3 (3) * TSS 900 — P010935 — Edzard 1976, 181; EDATS p. 4 (22) * TSS 903 — P010936 — Edzard 1976, 181; EDATS p. 3 (3) * TSS 906 — P010937 — Edzard 1976, 181; EDATS p. 4 (22) * TSS 924 — P010938 — Edzard 1976, 182; EDATS p. 3 (8) * TSS 925 — P010939 — Edzard 1976, 182; EDATS p. 3 (8) * TSS 926 — P010940 — Edzard 1976, 182; Powell 1976, 436 fn. 19 * TSS 927 — P010941 — Edzard 1976, 182; EDATS p. 4 (22) * TSS 928 — P010942 — Edzard 1976, 182; EDATS p. 3 (1) no. 67 * TSS 929 — P010943 — Edzard 1976, 182; EDATS p. 4 (22) * TSS 930 — P010944 — Edzard 1976, 182; Powell 1976, 436 fn. 19; EDATS p. 3 (16) no. 112 * TSS 931 — P010945 — Edzard 1976, 182; EDATS p. 3 (17); BS 211 * TSS 933 — P010946 — Edzard 1976, 182; EDATS p. 3 (17); BS 207 * TSS 936 — P010947 — Edzard 1976, 182; EDATS p. 4 (27) * TSS 960 — P010948 — Edzard 1976, 182; EDATS p. 3 (2) * TSS 962 — P010949 — Edzard 1976, 182; EDATS p. 3 (16) no. 103 * TSS 964 — P010950 — Edzard 1976, 182; EDATS p. 3 (8) * TSS 969 — P010951 — Edzard 1976, 182; Powell 1976, 436 fn. 19; Damerow - Englund 1987, 151 fn. 33; EDATS p. 4 (24) * TSS 972 — P010952 — OIP 99, p. 41; Krebernik OBO 160/1, p. 332f. (incorrect 973 in TSS; see OBO 160/1, 360) * TSS 973 — P010688 * TSS 984 — P010953 — OIP 99, p. 41 * TSS 1003 — P010745 * TSS x (pl. XXXIIIf.). — P010954 — SR 1; ELTS 119 (return to Abbreviations for AssyriologyTransliteration workshop)
tss.txt · Last modified: 2008/08/14 13:29 by 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0